Gyengénlátó Változat

Kisgyermeknevelési támogatás - tájékoztató

KISGYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

A kérelem benyújtható 2024. május 1. - 2024. június 15. között

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és ifjúsági ellátásokról

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat és támogatási formákat, amelyek szerint Gönyű Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek és a fiatal felnőttek jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

7/A. § (1) Az önkormányzat kisgyermeknevelési támogatásként – éves költségvetésének függvényében – pénzbeli támogatást nyújt a gyermek tankötelezettsége időpontjáig keletkező kiadások fedezetére.

(2) A kisgyermeknevelési támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermek és a kérelmező szülő (törvényes képviselő) legalább egy éve Gönyű község közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen Gönyű községben tartózkodjon.

(3) A bejelentett lakóhely alóli felmentés megadására a polgármester jogosult, amennyiben a rendeletben meghatározott időtartamot elérő életvitelszerű gönyűi lakhatás egyéb módon igazolható.

(4) A kisgyermeknevelési támogatás iránti kérelem minden év május 1. napjától június 15. napjáig nyújtható be, a gyermek tankötelezettségét megelőző évig.

(5) A kisgyermeknevelési támogatás összege nevelési évenként

a) személyes gondoskodást nyújtó intézménybe (bölcsőde) vagy köznevelési intézménybe (óvoda) felvételt nyert kisgyermek esetében 10.000 forint;

b) személyes gondoskodást nyújtó intézménybe (bölcsőde) felvételt nem nyert kisgyermek esetében 30.000 forint.

(6) A kérelmező a kisgyermek intézményi ellátásáról nyilatkozni köteles.

 

2024-ben kisgyermek-nevelési támogatásra jogosultak azok a szülők, akiknek a gyermeke a kérelem benyújtásakor elmúlt 1 éves és 2024. augusztus 31-ig nem töltötte be a 6. évét

A kitöltött kérelem benyújtásakor kérelmező és gyermeke(i) lakcímkártyájának bemutatásától nem tekinthetünk el.

Kérelmek átvehetők: Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsődében, Gönyűi Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthetők a hivatali honlapról: https://hivatal.gonyu.hu (Főmenü –> Ügyintézés –> Letölthető dokumentumok –> Szociális ügyekhez formanyomtatványok –> Kisgyermeknevelési támogatás)

E-mail

További oldalak